فرم مشخصات خانوادگی سفارت کانادا

هر نفر که قصد سفر به کانادا دارد حتی همسفران شما باید جداگانه این فرم را تکمیل نمایند

به سوالات زیر دقیق و کامل پاسخ دهید.

بدیهی است که که در صورت ناقص بودن فرم و ارائه اطلاعات اشتباه ، کاریناپرواز هیچگونه مسولیتی بابت فرم قبول نخواهد کرد
مجردمتاهلبیوهمطلقه