فرم مشخصات مسافر شینگن

 

فرم اطلاعات مشارکت کنندگان در سفر به کشور های حوزه شنگن

مسافرین محترمی که قصد اخذ ویزای شینگن توسط کاریناپرواز را دارند فرم زیر را به دقت تکمیل نمایند و کادری را خالی نگذارند.

فرم ویزا شنگن کاریناپرواز

متاهلمجردمطلقه
بلهخیر
بلهخیر
بلهخیر
بلهخیر